Zaloguj

Statut

Załącznik nr 1 do Uchwały nr I/03/13
Walnego Zebrania
Lokalnej Organizacji Turystycznej
Powiatu Nidzickiego
z dnia 19.04.2013r.

          

 

 

STATUT
Lokalnej Organizacji Turystycznej
Powiatu Nidzickiego

 

Rozdział 1

 Postanowienia ogólne 

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego” zwana dalej „Stowarzyszeniem” i działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 855) ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 2. Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Nidzickiego jako stowarzyszenie zarejestrowane posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Nidzica, ul. Zamkowa 2.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, z obowiązującymi przepisami.

§ 3

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków oraz
w celu realizacji zadań statutowych może zatrudnić pracowników.

§5

Stowarzyszenie może używać pieczęci i posiadać odznakę organizacyjną.

§ 6

Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Minister właściwy do spraw turystyki.

 

Rozdział 2

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. kreowanie i upowszechnianie wizerunku Powiatu Nidzickiego, jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą;
 2. integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego, instytucji i organizacji oraz osób zainteresowanych rozwojem turystycznym
  w Powiecie Nidzickim;
 3. wzrost znaczenia turystyki w gospodarce i rozwoju Powiatu Nidzickiego;
 4. podnoszenie efektywności ekonomicznej podmiotów świadczących usługi dla turystów;
 5. rozwój oferty turystycznej Powiatu Nidzickiego;
 6. tworzenie płaszczyzny współpracy podmiotów gospodarczych działających w zakresie turystyki z organami administracji publicznej, w tym Warmińsko – Mazurską Organizacją Turystyczną w Olsztynie i Polską Organizacją Turystyczną, a także
  z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie turystyki i ekologii;
 7. inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
 8. działanie na rzecz ochrony przyrody w Powiecie Nidzickim, w szczególności obrona miejsc cennych turystycznie przed dywersyfikacją, zatruciem i zniszczeniem krajobrazu.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. promocję Powiatu Nidzickiego jako atrakcyjnego turystycznie:

a)     prowadzenie działalności wydawniczej – wydawnictwa promocyjne,

b)    udział w imprezach i targach turystycznych,

c)     pozostałą działalność turystyczną,

 1. koordynację działań w zakresie i na rzecz rozwoju turystyki w Powiecie Nidzickim,
 2. stworzenie powiatowego systemu informacji turystycznej dla zapewnienia kompleksowej informacji o Powiecie i włączenie  go w system krajowy,
 3. kreowanie pozytywnego  atrakcyjnego wizerunku Powiatu Nidzickiego w kraju i za granicą,
 4. inicjowanie rozwoju infrastruktury turystycznej i paraturystycznej,
 5. stymulowanie i pomoc w tworzeniu, rozwoju i promocji wysokiej jakości produktów turystycznych zdolnych sprostać konkurencji międzynarodowej,
 6. badania i analizy marketingowe dla potrzeb gospodarki turystycznej,
 7. organizowanie szkoleń osób zatrudnionych w turystyce i dążenie do ponoszenia poziomu obsługi turystów.

 

  Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych,
 4. honorowego prezesa.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym mogą być :

a)     związki i  stowarzyszenia gmin z terenu Powiatu Nidzickiego wykonujące zadania w zakresie turystyki,

b)    izby gospodarcze, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe, których działalność związana jest z turystyką,

c)     samorząd Powiatu Nidzickiego,

d)    samorządy gminne z terenu Powiatu Nidzickiego,

e)     osoby prawne i osoby fizyczne, których działalność związana jest z turystyką, po przyjęciu  do Stowarzyszenia przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji oraz opłaceniu wpisowego.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia i deklaruje wsparcie finansowe na rzecz towarzyszenia
  i zostanie przyjęta przez Zarząd  na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.
 3. Honorowym prezesem może być każda osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

§ 11

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do :
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2. wyrażania opinii i zgłoszenia wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia,
  3. brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia,
  4. wglądu do protokołów z posiedzeń Walnego Zgromadzenia Członków
   i sprawozdań dla Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
  5. korzystania z pomocy organizacyjno - technicznej oraz poradnictwa Stowarzyszenia,
  6. używania odznaki Stowarzyszenia.
  7. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia .
  8. Członkowie wspierający i honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych
   z wyjątkiem określonym w ust 1 lit. a).
  9. Honorowy prezes ma prawa członków zwyczajnych, ale jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

§ 12

 1. Do statutowych obowiązków członków zwyczajnych należy:

a)     stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b)    czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych,

c)     godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie o jego imię,

d)    regularne opłacanie składek członkowskich,

e)     upowszechnienie problematyki turystycznej.

 1. Członkowie wspierający mają takie same obowiązki określone  w ust. 1 jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem określonych w ust, 1 lit. b) i d).
 2. Członkowie honorowi mają takie same obowiązki określone w ust.1 jak członkowie zwyczajni z wyjątkiem określonych w ust. 1 lit. d).

§ 13

 1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu  ustaje w przypadku:

a)     dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,

b)    wykluczenie ze stowarzyszenia,

c)     skreślenie listy członków Stowarzyszenia,

d)    śmierci osoby fizycznej będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej.

 1. Oświadczenie o dobrowolnym wystąpieniu członek powinien skierować do Zarządu                                                                                                                    
  Stowarzyszenia. Wystąpienie nie zwalnia członka od obowiązku uiszczenia zaległych składek.
 2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia członków zwyczajnych następuje na mocy uchwały  Zarządu za rażące naruszenie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz   Stowarzyszenia.
 3. Zarząd Stowarzyszenia może skreślić członka zwyczajnego z listy członków
  w przypadku nie opłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku, mimo pisemnego upomnienia.
 4. Wykluczonym i skreślonym z listy członków lub nieprzyjętym w poczet członków    Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 14

Członkostwo honorowe i wspierające oraz honorowego prezesa ustaje w przypadku:

 1. zrzeczenia się członkostwa,
 2. wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków za działanie na szkodę Stowarzyszenia,
 3. śmierci osoby fizycznej lub ustania bytu prawnego osoby prawnej.

 

 Rozdział 4

Władze  Stowarzyszenia

 

§ 15

 1. Władzami Stowarzyszenia są :

a)     Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

b)    Zarząd Stowarzyszenia,

c)     Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja Zarządu  oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a jej wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym.
 2. Po upływie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna  działają do dnia wyboru nowego Zarządu  oraz Komisji Rewizyjnej.

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§ 16

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które jest organem stanowiącym.
 2. Walne Zebranie Członków stanowią osoby fizyczne będące członkiem oraz przedstawiciele skierowani przez zarządy członków zwyczajnych będącymi osobami prawnymi lub innymi przedmiotami oraz honorowy prezes.
 3. Każdego członka zwyczajnego lub honorowego prezesa reprezentuje jeden przedstawiciel na okres czteroletniej kadencji, licząc od dnia wyboru i przysługuje mu jeden głos.
 4. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 17

 1. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków prowadzi Prezes , a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Walne Zebranie Członków wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa w głosowaniu tajnym lub jawnym większością głosów.

§ 18

 Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a)     uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia;

b)    wybieranie i odwoływanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

c)     uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego;

d)    uchwalanie planów działania Stowarzyszenia i planów finansowych oraz budżetu;

e)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;

f)      rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;

g)     podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji
i stowarzyszeń;

h)    rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarząduodnośnie wykluczenia, skreślenia z listy członków lub nie przyjęcia w poczet członków;

i)       nadawanie godności członka: honorowego Stowarzyszenia oraz honorowego prezesa Stowarzyszenia;

j)       podejmowanie uchwał w sprawie udzielania bądź odmowy udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

k)    podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości;

l)       upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań w granicach ustalonej corocznie kwoty;

m)  rozpatrywanie spraw przewidzianych Statutem związanych z powstaniem oraz ustaniem stosunku członkostwa;

n)    uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;

p)    podejmowanie uchwał w innych sprawach, przewidzianych niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

 § 19

 1. Zwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków zwołuje Zarząd w miarę  potrzeby nie rzadziej niż raz w roku pisemnym powiadomieniem członków co najmniej  na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków są jawne, chyba że wyłączenie jawności przewiduje  niniejszy Statut lub regulamin obrad, a także gdy przewidują to przepisy szczególne.
 3. Uchwały Warnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów jego przedstawicieli z wyjątkami zastrzeżonymi niniejszym statutem.
 4. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest co cztery lata.

§ 20

1)    Nadzwyczajne posiedzenia Walnego Zebrania  Członków zwoływane są przez Zarząd
z własnej inicjatywy lub na wniosek:

a)     Komisji Rewizyjnej;

b)    co najmniej ½ liczby członków zwyczajnych.

2)    Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, a sposób i tryb jego przeprowadzenia jest identyczny jak
w przypadku Walnego Zebrania.

3)    Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku przez Zarząd w tej sprawie.

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 30% członków zwyczajnych.
 2. terminach i miejscu porządku posiedzenia Walnego Zebrania Członków - Zarząd zawiadamia przedstawicieli co najmniej 14 dni przed odbyciem zebrania.

 

 Zarząd Stowarzyszenia

§ 22

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego działalnością odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

 2. Zarząd składa się od 5 do 9 osób:

a) Prezes

b) Dwóch Wiceprezesów

c) Sześciu Członków

 1. Prezesa wybiera się i odwołuje w oddzielnym tajnym lub jawnym głosowaniu
  w obecności 2/3 składu Walnego Zebrania Członków.
 2. Pozostałych Członków Zarządu wybiera się i odwołuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w obecności 2/3 składu Walnego Zebrania Członków.
 3. Zarząd może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 2 osób.
 4. Decyzje Zarządu są ważne przy obecności na zebraniu co najmniej połowy liczby członków.

 § 23

 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał a organizację i tryb pracy Zarząduokreśla regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

 1. Każdorazowo na posiedzenie Zarządu zapraszany jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego Sekretarz.
 2. Prezes, Wiceprezesi oraz pozostali Członkowie Zarząduwykonują swoje funkcje społecznie bez wynagrodzenia, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.

 § 24

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków.
 2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do właściwości Walnego Zebrania Członków i Komisji Rewizyjnej, a w szczególności:

a)     reprezentowanie interesów Stowarzyszenia na zewnątrz;

b)    współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami podmiotów turystycznych, organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami
w sprawach dotyczących działalności statutowej;

c)     składanie sprawozdań z działalności Zarządu Walnemu Zebraniu Członków;

d)    zwoływanie posiedzeń  Walnego  Zebrania  Członków  i przygotowywanie  wniosków na te posiedzenia;

e)     przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków oraz wykonywanie uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków,

f)      podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia z wyjątkiem zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków;

g)     przyjmowanie w  poczet członków Stowarzyszenia kandydatów spełniających warunki statutowe;

h)    nadawanie odznak i przyznanie nagród na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków;

i)       podejmowanie uchwał o wykluczeniu ze Stowarzyszenia oraz skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia zgodnie z przepisami niniejszego statutu;

j)       zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia;

k)    organizowanie kursów oraz szkoleń;

l)       wnioskowanie i nadanie odznak i przyznawanie nagród.

 

 Komisja Rewizyjna

§ 25

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, Przewodniczącego, Sekretarza i Członka   powoływanych do kontrolowania całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.

2. W zakresie kooptacji stosuje się odpowiednio przepisy § 22 ust. 5.

 § 26 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)     kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości
i gospodarności oraz prawidłowości wydatków i płacenia składek przez członków Stowarzyszenia;

b)    wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określanie sposobów i terminów usuwania nieprawidłowości;

c)     składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności;

d)    wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;

e)     występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zebrania Członków.

§ 27

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

 

 Rozdział 5

Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 28

 1. Stowarzyszeniu przysługuje prawo posiadania majątku nieruchomego, ruchomego oraz funduszy.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a)     składek członków i opłat wpisowych;

b)    dotacji i darowizn;

c)     spadków i zapisów;

d)    dochodów z własnej działalności;

e)     dochodów z majątku Stowarzyszenia;

f)      ze zbiórek publicznych oraz imprez publicznych;

g)     dofinansowania na działalność statutową;

 1. Wysokość składki członkowskiej i wpisowego rewaloryzowane są corocznie co najmniej o wskaźnik inflacji.

 4.     Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 29

 1.     Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Działalność ta obejmuje:

1) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

2) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

3) 47.62.Z  Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona
                   w wyspecjalizowanych sklepach

4) 47.89.Z  Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
                   i targowiskach

5) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
                  lub Internet

6) 47.99.Z  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
                   straganami i targowiskami

7) 58.11.Z  Wydawanie książek

8) 58.12.Z  Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

9) 58.13.Z  Wydawanie gazet

10) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

11) 58.19.Z  Pozostała działalność wydawnicza

12) 59.20.Z  Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

13) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych
                   nauk przyrodniczych i technicznych

14) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

15) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

16) 74.20.Z Działalność fotograficzna

17) 79.11.A Działalność agentów turystycznych

18) 79.11.B Działalność pośredników turystycznych

19) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

20) 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

21) 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

22) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji,
                    gdzie indziej niesklasyfikowana

23)  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

24) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
                    gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

25) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
                 i rekreacyjnych

26) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

27) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

28) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

29) 90.01.Z  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

30) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

31) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

32) 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

33) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

34) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
                   niesklasyfikowana

35) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

36) 96.09.Z  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

2.     Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być   przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 30

 1. Gospodarka Stowarzyszenia jest prowadzona w oparciu o roczny budżet uchwalony   przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia sporządza roczny preliminarz budżetowy obejmujący wszystkie dochody i wydatki planowane w danym roku kalendarzowym.
 3. Projekt budżetu powinien być przesłany przedstawicielom członków Stowarzyszenia przynajmniej na 14 dni przed wniesieniem pod obrady Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie Członków uchwala budżet przed rozpoczęciem roku obrachunkowego.
 5. Zarząd składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o wszelkich innych dochodach i wydatkach Stowarzyszenia w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
 6. Rokiem budżetowym i obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 31

1. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie zarządu mieniem praw
i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia oraz, innych sprawach statutowych Stowarzyszenia składają Prezes jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie.

2. W pozostałych sprawach Stowarzyszenie reprezentuje Prezes lub dwóch Wiceprezesów łącznie.

3. W trybie podanym w ust. 2 Walne Zebranie Członków może ustanowić pełnomocników dla spraw szczególnych, którzy będą działać w granicach umocowania.

 

Rozdział 6

Głosowanie, zwoływanie posiedzeń organów kolegialnych Stowarzyszenia

 

§ 32

       Jeżeli przepis szczególny oraz statut nie stanowi inaczej:

 1. uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane  są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów;
 2. głosowanie tajne zarządza się, jeżeli tak postanowione zostanie zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania;
 3. członkowie władz Stowarzyszenia powiadamiani są o terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez Stowarzyszenia, nie później niż 14 dni przed zamierzonym posiedzeniem;
 4. obrady organów Stowarzyszenia są protokołowane, a do protokołu dołącza się teksty podjętych uchwał

 

 Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 

 § 33

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 34

Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością co najmniej ¾głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 35

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób i tryb likwidacji oraz cel, na który zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

§ 36

Postanowienia statutu wchodzą w życie z dniem rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Nidzickiego

 

Flag Counter

 

Broch.pl - strony internetowe Olsztyn